بهروز

تجهیزات الکترونیک و ابزار دقیق بهروز با هدف فعالیت در زمینه تجهیزات اندازه گیری، ابزاردقیق، اتوماسیون و برق صنعتی، کنترل و تجهیزات آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی تأسیس گردید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال بهروز