ایـ توجیهی

ايـ توجیهی، مشاور سرمایه‌گذاری در هنگام شروع فعالیت اقتصادی می‌باشد. ای توجیهی، فعالیت اقتصادی موردنظرتان را بررسی می‌کند و در قالب طرح توجیهی ارائه می‌دهد. طرح توجیهی ارائه‌شده، دورنمایی از وضعیت تولید محصول یا خدمات موردنظر می‌باشد تا بر اساس آن شما یا سرمایه‌گذار تصمیم‌گیری نمایید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال ایـ توجیهی