رندترین

در رندترین واگذاری شماره تلفن همراه از طریق برگزاری حراجی به صورت اینترنتی انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان بر اساس مبلغ پایه حراجی، مبلغی را جهت تضمین شرکت در حراج، در رند ترین ودیعه می‌گذارند که پس از اتمام مزایده با در نظر گرفتن قوانین رندترین به افرادی که برنده نشده‌اند، برگردانده می‌شود.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال رندترین